Deklaracja dostępności sdschelm.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sdschelm.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową,
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Widoczny fokus,
 • Wyróżnienie odnośników,
 • Skip linki dla urządzeń czytających
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub innym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Strona wyposażona jest w moduł, który po zaznaczeniu tekstu i naciśnięciu przycisku (symbol trójkąta) czyta.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Bartosiewicz-Nikiel.
 • E-mail: sds@sdschelm.pl
 • Telefon: 82 563 91 85

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 4, 22-100 Chełm
 • E-mail: sds@sdschelm.pl
 • Telefon: 82 563 91 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Główne wejścia do budynku znajduje się na parterze, jest wyposażone w  podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim. Przed wejściem znajduje się dzwonek.
 • Pomieszczenia zajmowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy znajdują się na parterze oraz I piętrze. Parter z  piętrem połączony jest klatką schodową.
 • Budynek wyposażony jest w windę osobową.
 • Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne kierunkowe podświetlane oraz oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.
 • Toalety wyposażone są w poręcze oraz uchwyty dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe z którego korzystają uczestnicy i ich opiekunowie. Miejsce służy również do parkowania samochodu osobowego należącego do placówki, którym na zajęcia dowożeni są podopieczni.
 • Ogólnodostępna jest  wizualna informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystenta.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie,    ul. Powstańców Warszawy 4,    22-100 Chełm,   e-mail: sds@sdschelm.pl,    tel. 82 563 91 85