Inspektor  Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczony została Pani Marta Łysuniek, z którą możliwy jest kontakt pod adresem e-mailowym: marta.lysuniek@cbi24.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Dane administratora

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 4, 22 – 100 Chełm,

tel. 82 563 91 85,

adres e-mail: sdschelm@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 4, 22 – 100 Chełm lub adresem e-mailowym: marta.lysuniek@cbi24.pl

Cel i sposób przetwarzania danych

Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z przepisów:

1. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

2. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

3. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

4. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze,

5. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

6. Statut oraz Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie,

7. inne przepisów prawa, które regulują działanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator gwarantuje właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

Monitoring wizyjny

Na postawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców, ochrony mienia, kontroli procesów pracy oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Administrator prowadzi szczególny nadzór nad terenem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nad terenem wokół Środowiskowego Domu Samopomocy przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Nagrania obrazu Administrator przechowuje przez okres 14 dni.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

1. pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,

2. podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie:

- profilaktyki medycyny pracy,

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- informatyki

- doradztwa prawnego,

3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych mieszkańców następuje na podstawie decyzji kierującej wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

2. W przypadku mieszkańców Domu oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez ŚDS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Okres, przez który administrator przetwarza dane

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Uprawnienie osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany:

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym sposobie przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie,    ul. Powstańców Warszawy 4,    22-100 Chełm,   e-mail: sds@sdschelm.pl,    tel. 82 563 91 85